Cursos de llengua

En 1949 Lo Rat Penat posà en funcionament, de la mà de Carles Salvador, la Secció de Cursos de Llengua i Cultura Valencianes. Durant tot estos anys, la finalitat dels cursos s’ha mantingut vigent: ensenyar i difondre l’idioma valencià.

Moltes personalitats del món cultural i lliterari valencià, aixina com milers de valencians anònims, han passat per les aules de Lo Rat Penat per a mostrar el seu compromís de fidelitat a esta terra, inclús durant el temps en que el valencià s’ha arraconat en la marginalitat oficial i ha quedat exclòs de l’ensenyança pública.

La llengua valenciana és u dels valors culturals i històrics que millor nos definix com a poble i configura gran part de la nostra essència. En l’actualitat, el context sociollingüístic s’evidencia negatiu per a la futura pervivència del valencià, motiu pel qual ara més que mai estem decidits a potenciar l’us de la nostra llengua i el seu coneiximent. Som cadascú de nosatros qui noshem de propondre invertir esta tendència i dignificar l’us d’un idioma secular.

Els alumnes que acaben satisfactòriament els cursos de llengua i cultura valencianes de Lo Rat Penat tenen la garantia de contribuir, en el seu coneiximent i expansió, a mantindre viva la flama de l’identitat valenciana. És per això que convidem a assistir als cursos de llengua i cultura valencianes a tots aquells valencians coherents i compromesos en la nostra cultura, llengua, identitat i en definitiva en la nostra pàtria. Especialment ad aquells jóvens que presenten un interés per la llengua valenciana fonamental per a la formació d’una generació que arraïle sòlidament l’idiosincràsia del Poble Valencià.

A pesar dels obstàculs socials i polítics que determinats sectors intenten impondre per a evitar que Lo Rat Penat mantinga la docència de la nostra llengua i cultura, un nodrit conjunt de professors, llicenciats, doctorats i en suma professionals de diversos camps i àrees posem al teu abast l’oportunitat de dir-li sí al valencià i al manteniment de l’història cultural dels valencians.

CURSOS DE LLENGUA I CULTURA VALENCIANES 2019-20

Lo Rat Penat inicia un any més els seus Cursos de Llengua i Cultura Valencianes en la seua LXX (70) edició. Una nova edició dels Cursos que organisem des de 1949, seguint en la trayectòria de difusió de la Llengua i Cultura Valencianes, d’acort en el Pla d’Estudis que a continuació es detalla. 

Nivells dels cursos de Llengua (pla d’estudis anual) (inici 14 d’octubre de 2019):

  • Curs Bàsic: Coneiximent de la llengua valenciana a nivell oral i gramàtica bàsica, destinat a no valenciaparlants (nivell A2 segons Marc europeu de referència). Presencial.
  • Curs Elemental: Introducció a la gramàtica i ortografia de les Normes d’El Puig (nivell C1 segons Marc europeu de referència). Presencial o a distància. Ha de tindre’s el Nivell Bàsic o be superar-se una prova de nivell per a poder cursar-lo.
  • Curs Mig: Curs de perfeccionament de l’escritura. Profundisació en diversos aspectes de la nostra llengua (nivell C2 segons Marc europeu de referència). Presencial o a distància. Ha de tindre’s el Nivell Elemental o be superar-se una prova de nivell per a poder cursar-lo.
  • Curs Superior / Curs d’Història de la Llengua i la Lliteratura Valenciana: Diverses matèries relacionades en la llengua, la lliteratura i la cultura valenciana componen este curs. Presencial. Pot cursar-se sense coneiximents previs, encara que només els alumnes que tinguen el Curs Mig aprovat rebran el títul de Curs Superior.
  • Curs de Professorat: Curs d’especialisació llingüística i treball final d’investigació / docència dirigit per un mestre del claustre. Ha de tindre’s el Nivell Superior per a poder cursar-lo.

 Curs de Revalencianisació Llingüística (inici octubre 2019). Dirigit a persones que ya conten en el títul “Mitjà” de la “Junta Qualificadora” pero desigen revalencianisar la seua ortografia, lèxic, morfosintaxis i fonètica d’acort en la normativa valenciana. La superació en aprofitament d’este curs se convalida en el certificat de Nivell Mig de Lo Rat Penat. 

Curs d’Introducció a la Poesia (inici octubre 2019): Introducció al món de la poesia valenciana i millora de les tècniques poètiques. Dos nivells: elemental i alvançat.

Curs d’Interpretació i Direcció Escènica (inici octubre 2019): Introducció al món del teatre i de les actuacions teatrals.

Curs d’Història de la Llengua i la Lliteratura valenciana: Existix la possibilitat de matricular-se i assistir a les classes de Nivell Superior de llengua, enfocades a l’història de la nostra llengua i lliteratura, encara que no es disponga del títul de Nivell Mig. S’acreditarà esta assistència per mig del corresponent diploma en finalisar el curs (no es convalida pel Nivell Superior, ni permet l’accés al Nivell de Professorat).

Tertúlia de cultura valenciana (inici octubre 2019). Estructurat en forma de tertúlies a l’entorn d’un tema sobre la llengua o la cultura valenciana, està dirigit especialment a persones que sense seguir un pla d’estudis concret, o be una volta s’ha superat el pla d’estudis general, vullguen centrar-se en la pràctica i perfeccionament del valencià oral. 

Proves de nivell:

Existix la possibilitat de realisar proves de nivell, que permeten l’accés directe al nivell Elemental i al nivell Mig. El cost de matrícula d’esta prova es descontarà de la matrícula del curs, si finalment se decidix cursar-lo.

Seminaris formatius:

A lo llarc del curs s’organisaran seminaris formatius i jornades sobre un tema concret de la normativa de la llengua valenciana o de la seua història. S’informarà en antelació de la seua realisació.

Accions formatives específiques:

Podeu propondre a la Secció de Cursos l’organisació d’accions formatives específiques sobre aspectes concrets de la normativa de la llengua valenciana, de la seua història, sempre que s’acredite l’interés en matricular-se d’un número mínim de 5 persones.

Llista de correu sobre informació de cursos, seminaris i jornades:

Si vols estar puntualment informat de la celebració de cursos, seminaris i jornades, solicita que et donem d’alta en la nostra llista de correu enviant-nos un e-mail en el teu nom a cursos@loratpenat.org, indicant-nos preferiblement en quina classe d’accions formatives estàs especialment interessat.

Matrícula:

Els alumnes poden matricular-se a partir de la segona quinzena de setembre en la Secretaria General de Lo Rat Penat fins al 31 d’octubre, C/ Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia, en horari de 9 h a 14 h i de 16:30 h a 21 h.

La matrícula per als seminaris i cursos que escomencen a partir de novembre de 2019, estarà oberta fins una semana ans d’escomençar cada acció formativa.

Per a més informació pots telefonejar a Lo Rat Penat (963 91 09 92) o be remetre-nos un correu electrònic a cursos@loratpenat.org