Publicacions

    Sense dubte, les publicacions que Lo Rat Penat ha tret a la llum en estos últims anys, serà el llegat més important que quede per al futur. Mai en la vida de l’institucio s’han editat tants llibres com en esta etapa. Des de 1980 fins a 2006 Lo Rat Penat ha editat més d’un centenar de treballs: més de noranta llibres des de la Secció de Publicacions i una vintena de gravacions musicals —entre CDs, cassettes, i partitures— del Cor Popular.

Tots els aspectes de la llengua i cultura valencianes òmplin els continguts dels llibres: novela, ensaig, investigació, poesia, art, llingüística i lliteratura infantil.     

Història

El primer llibre que s’edità en esta etapa fon l’any 1981, en el títul de Lliggam —ya esgotat— que estava dedicat a l’ensenyança de la llengua valenciana. Sense dubte una de les principals necessitats en eixos anys fon dispondre de material didàctic per a l’ensenyança, no a soles en els Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat, sino també en els centres escolars que començaven a impartir el valencià —recordem que en eixos anys la Comissió Mixta de Bilingüisme havia oficialisat la normativa ortogràfica de la RACV—, i donant resposta ad açò, la Secció de Filologia va editar este llibre que conté retalls lliteraris, contes, poemes, etc. i que inclou a la fi de cada llectura un apartat en activitats i vocabulari. Precisament, el llibre Lliggam fon declarat apte per a l’ensenyança de l’Idioma Valencià, en la Comunitat Valenciana durant el curs 1982/83, per la Conselleria d’Educació, per mig d’una Resolució de les Direccions Generals de 14 de setembre de 1982.

Des de 1980 fins a 1990, anys en els que Lo Rat Penat va estar totalment discriminat, silenciades les seues activitats, biocotejades les seues convocatòries (Jocs Florals) i concursos (concurs paralel de l’Ajuntament de Valéncia de llibrets de falla), anulació de l’oficialitat de les titulacions dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes per Ciprià Ciscar, etc.— poques varen ser en proporció en el total les publicacions que van vore la llum: solament nou llibres i cinc gravacions del Cor Popular i Grup de Danses. Poca cosa en quantitat, pero molt d’esforç i de treball, per a sense a penes diners traure a la llum llibres que quedaran per a l’història com a reflex d’una dura, duríssima época per a Lo Rat Penat i que podem calificar d’heroica en la defensa de la llengua i cultura dels valencians. Mentres des de l’administració governada pel PSOE, s’invertien centenars de millons per a potenciar el català i les idees pancatalanistes, des de Lo Rat Penat, i en quatre duros, la ferma voluntat dels valencianistes, conseguia continuar avant, en l’esperança de temps millors, i preparava per mig de les seues publicacions un corpus ideològic d’estricte valencianisme i de denúncia fonamentada i raonada de l’ofensiva catalanista.

L’any 1982, es fan càrrec de la Secció de Publicacions, Àngels Redon i Miquel Castellano. Es conegueren com a alumnes dels cursos de Lo Rat Penat, i des d’eixe moment iniciaren una colaboració activa, formant un equip dedicat —a banda de les seues professions— a la promoció de la cultura valenciana.

Començarien les seues activitats al front de la Secció a soles en dèneumil pessetes de la caixa de Lo Rat Penat i posaren en marcha un servici de llibreria als socis que possibilità la captació de recursos econòmics per a començar a publicar, arribant a tindre en menys d’un any una facturació d’un milló de pessetes.

Baix la seua direcció començà la Colecció ‘Al Vent’ en 1983 en el llibre de Vicent Sanç i Sancho L´obra dels primers valencianistes, esgotat en estos moments; el treball és un documentat estudi sobre l’obra dels valencianistes de principi de segle.

El seguí en 1983 el llibre Valencià, ¿llengua o dialecte? de Chimo Lanuza, del que s’ha fet una segona edició en 1994, que és un estudi sobre la llengua valenciana fet des de l’òptica de diferents corrents llingüístiques pero especialment des de la sociollingüística i que dona al llector els arguments de la raó de ser de la teoria valencianista que defén l’autonomia i l’autoctonia de la llengua valenciana i el seu recolzament per les tendències de la sociollingüística actual. La segona edició d’este llibre també està esgotada.

A continuació, s’edità el llibre Raons d´identitat. Història i llengua que arreplega diferents aportacions d’intelectuals, professors i doctors especialistes que participaren en el cicle de conferències itinerants que entre el 27 d’abril i el 11 de maig de 1985 es pronunciaren en Altea, Gandia, Valéncia i Castelló en motiu del 25 d’abril.

Igualment, À. Redon i M. Castellano obriren la Colecció ‘Didàctica’, dedicada a l’estudi de la llengua i cultura valencianes. Aixina en 1984 s’edità Soc un ratolí de l’inoblidable Josefina Làzaro, contalles infantils en bloc d’eixercicis, vocabulari i comprensió de text. Seguiria el mateix any La flexió verbal en la llengua valenciana de Toni Fontelles, i en 1987, la Gramàtica Normativa de la Llengua Valenciana de Josep Mª Guinot, el gran sabi valencià a qui Lo Rat Penat nomenaria Prohom el 31 d’octubre de 1997.

L’any 1990 s’editaria el nº 4 de la colecció Al Vent, Miquel Adlert. Homenage preparat per les JJ.RR.

Des de 1994, l’editorial Acció Bibliografica Valenciana, i en la colaboració de Lo Rat Penat, s’edita la Revista de Filologia Valenciana que té una periodicitat anual i que es intercanviada en més de xixanta universitats i institucions de tot lo món. Està baix la direcció de Mª Àngels Redon i ostenta la presidència Josep Mª Guinot i Galán. En el Consell Assessor hi figuren: Josep Alminyana Vallés, Josep Àngeles Castelló, Mª Lluïsa Cabanes Català, Mª Desamparats Cabanes Pecourt, Josep Esteve Forriol, Ramon Ferrer Navarro, Josep Vicent Gómez Bayarri, Abelardo Herrero Alonso i Francesc A. Roca Tràver i actua com a Secretari de Redacció Miquel Castellano. Esta revista d’investigació se redacta íntegrament en llengua valenciana, i en ella han colaborat, a banda dels nomenats, Vicente Dualde Pérez, Manuel Mourelle de Lema, Jorge Navarro Pérez, Leopolt Penyarroja, Joan Costa Català, Emília Salvador Esteban, Rafael Benítez Sànchez-Blanco, Alfons Vila Moreno, Vicent Castell Maiques, Chimo Lanuza, Salvador Peiró Gregori, Antoni Fontelles Fontestad, Josep Furió Egea, Enric Llorens Fuster, Alícia Palazon, Josep Manuel Matas i Mª Pilar Prósper i Soriano.

La revista Lo Rat saludava aixina l´arribada del nº 3 corresponent a 1996:’…El gran repte al que s’enfrontaren ilusionadament els seus promotors va ser fer realitat una publicació periòdica de caràcter científic i dedicada a la divulgació d’estudis filològics sobre la llengua valenciana. Els objectius de la Revista de Filologia Valenciana han segut sobradament conseguits en este tercer número, en el que s’afiança com a una publicació fonamental, tant per als especialistes com per als interessats en el camp de la filologia i la lliteratura.’

Igualment, des d’Acció Bibliogràfica Valenciana i en la colaboració de Lo Rat Penat s’edità Cresol. Revista de lliteratura en Llengua Valenciana de la que s’han publicat fins a nou números. Publicació periòdica de lliteratura en llengua valenciana, tracta igualment diferents aspectes de la cultura i té apartats dedicats a la creació i a la promoció dels jóvens escritors. Dels números 5 al 9 ha segut l’orgue d’expressió de la Secció de Lliteratura de Lo Rat Penat.

L’any 1991, el PP i UV conseguixen desbancar de l’Ajuntament de Valéncia al PSPV-PSOE, i tímidament començarà a ampliar-se la colaboració en Lo Rat Penat —deixant a banda el tradicional patrocini de l’Ajuntament en les Creus de Maig, Jocs Florals, Milacres de Sant Vicent—, principalment l’edició de llibres i gravacions de música popular valenciana del Cor Popular de Lo Rat Penat. Les primeres ajudes es rebran de la Delegació de Cultura, dirigida per l’unionista Mª Dolors Garcia Broch, qui des de la seua regidoria va promoure les normes ortogràfiques de la RACV.: ‘L’Ajuntament de Valéncia publicà en 1933 les bases ortogràfiques de 1932 en la Festa del Llibre i ha realisat quatre edicions, sent l’última la de 1984. Hui en motiu del dia del llibre valencià, que es celebrà el 16 de juny, la Regidoria d’Educació, Acció Cultural i Patrimoni Històric realisa esta edició de les Normes Ortogràfiques de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, superació definitiva de les insuficients normes de 1932. Estes normes acadèmiques s’adapten a la realitat de la Llengua Valenciana, respectant la seua valencianitat i característiques i açò nos ha mogut a donar-li difusió, convençuts que l’ortografia és fonamental en el procés de normativisació i normalisació del nostre idioma.’

El ratpenatiste Chimo Lanuza durant el temps que ha estat al front de la Direcció General de l’Institut Valencià de la Joventut s’ha caracterisat per la seua labor valencianista i per la seua ferma actuació en la defensa de la llengua i cultura valencianes, lo que li ha valgut patir greus atacs dels pancatalanistes més furibunts.

En 1996 el President, Enric Esteve i Mollà i el Tesorer d’eixe any, Josep Vicent Navarro i Raga es proponen trobar una fòrmula de financiació per a les activitats culturals de la Societat. Després de moltes negociacions l’Alcaldesa de Valéncia, Rita Barberà i el President de Lo Rat Penat, Enric Esteve, firmarien un conveni de colaboració anual que continua vigent en estos moments i que en estos anys s’ha dedicat principalment —com marquen les clausules— a l’edició de llibres, gravacions musicals i celebració d’actes culturals. La labor editorial de Lo Rat Penat en esta última década és importantíssima, tant per la cantitat com per la calitat dels llibres editats.

Des de 1996 i gràcies als convenis i patrocinis conseguits baix la presidència d’Enric Esteve i la seua Junta de Govern s’ha multiplicat considerablement el número d’edicions.

Lo Rat Penat ve participant activament en l’anual Fira del Llibre Valencià que organisa la RACV en els Jardins de Monfort. L’any 2001 se celebrà el X Dia del Llibre Valencià i l’entitat tingué una ampla participació i una considerable venda de llibres en el seu stant.

Entre els últims llibres publicats cal fer menció de: Història de Lo Rat Penat, El Crit de la Llengua, Fono, El Pedrapiquer, La passió i l’angoixa de pintar, Cançons narratives valencianes, El Misteri o la Festa d’Elig (guió comentat), Des de la Gaya Ciència Migeval fins al Gai Saber de la Reinaixença Valenciana, Sant Vicent, La Música del Poble i el Cor Popular de Lo Rat Penat (1980 – 2005), Indumentària valenciana. La gènesis d’un estil, L’albà de l’Alcora, 100 anys de lliteratura festiva. El Concurs de Llibrets de Falla 1903 – 2003, El Pare Fullana i els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia, etc.

Coleccions

En la Secció de Publicacions s’han tret a la llum fins ad estos moments vora de noranta llibres en llengua valenciana, activitat esta que marca una fita històrica en el devindre de Lo Rat Penat:

    La Coleccio Al vent s’ocupa d’estudis o ensajos de temàtica molt distinta, des de temes sociollingüístics, passant per ensajos sociopolítics a estudis arquitectònics, ceràmica, temes d’investigació de qualsevol aspecte relacionat en la nostra cultura…

La Colecció Antologia Poètica, vol rendir un homenage als nostres poetes actuals. Pere Delmonte, Anfós Ramon, Donís Martin, Josep Ll. Garcia Ferrada, són alguns dels autors que han fet possible que la nostra llengua aplegue a quotes de prestigi i reconeiximent social que per història i per conscienciació dels valencians li correspon.

De la Colecció Cultura Tradicional nos oferix l’oportunitat be de recordar, o be de conéixer tants aspectes d’indumentària com relats, costums o festes del nostre Regne. Enric Martí, Amèlia Comba, Joan Gil Barberà.

La Colecció Didàctica és una en que actualment, esta Secció de Publicacions, més està treballant per tal de potenciar-la i poder oferir als valencians obres de consulta tan importants i necessàries com les que està coleccio recull.

La Colecció Jove Lliteratura l’hem centrada pel moment en dos gèneros lliteraris, poesia i prosa, donant cabuda a jóvens escritors, si be tots ells són persones que ya han rebut el reconeiximent de la Societat pel seu treball i dedicació en pro de la llengua valenciana.

La Colecció Rodamon va dirigida als més chicotets i adolescents i en ella intentem captar l’atenció dels més jóvens per mig de contes, relats o històries per a fomentar l’hàbit de llectura i l’expressió oral en llengua valenciana.

Com a colofó a totes les nostres coleccions se’n va crear una de temàtica molt diversa, Quaderns de Divulgació a on de manera breu i clara es donen a conéixer aspectes tan variats com necessaris i amens per al coneiximent de la cultura valenciana d’Elig, La festa del Corpus en Valéncia, Cançons Pasqüeres, El conte de la yaya, Simfonietta valenciana, Homenage a Valéncia, Al voltant d’Ausias March. Homenage de Lo Rat Penat i Òrguens i organistes catedralicis de la Valéncia del segle XIX.