¿Sabies que la Batalla de Flors fon proposta pel Baró de Cortes de Pallàs, President de Lo Rat Penat?

LA BATALLA DE FLORS 

Este festeig, ya tradicional i popular, típic entre les costums valencianes, fon propost pel Baró de Cortes de Pallàs, President de Lo Rat Penat en l’any 1891. Esta impressionant desfilada s’incorporà al programa de festejos en honor a Sant Jaume en la famosa Fira de Juliol, i era presidit per la Regina dels Jocs Florals.

La Batalla de Flors consistix en una desfilada de carrosses adornades en flors i les jóvens que van en elles, intercanvien en el públic, gran cantitat de flors. Com hem dit s’incorporà a la Fira de Juliol en 1891. En un principi desfilaven coches adornats en flor, circumstància que posteriorment fon evolucionant fins a aplegar a les verdaderes carrosses en decorats temàtics. Podem dir que des d’aquelles dates s’extengué a unes atres poblacions espanyoles. La desfilada la començà l’alta burguesia, pero progessivament s’anaven incorporant les demés classes populars. Se celebra en el Passeig de l’Albereda i se premia a les millors carrosses. El millor premi du el nom de Baró de Corts, com a recort.

Devem recordar, com en totes les celebracions, que la Batalla de Flors també patí moments de menys vitalitat i esplendor, pero gràcies a l’entusiasme i al treball del regidor Enric Duran i Tortajada, tornà a renàixer definitivament en 1931.

Transcrit del llibre  “Lo Rat Penat”. Editat pel Consell Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, any 1996.