Ha faltat En Josep Climent Barber

Hui, 15 de febrer de 2017, ha faltat En Josep Climent Barber, Vicepresident de la Junta de Govern de Lo Rat Penat, acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i Canonge de la S.I. Catedral de Valéncia.

Demà, 16 de febrer, dijous, a les 9:30 h. se celebrarà un solemne funeral en la S.I. Catedral de Valéncia.

JOSEP CLIMENT, UN HOME DE DEU I UN GRAN VALENCIÀ 

Nos ha deixat D. José Climent. Els que el coneguérem i  admiràrem, els que contàrem en la seua amistat, quedem òrfens de la seua companyia, del seu eixemple i del seu consell i la Pàtria Valenciana pert a un dels seus grans hòmens, un gran musicòlec, un gran organiste, un gran compositor i director, un gran home de Deu,… i un gran valencià. 

La seua aportació des de la musicologia a la cultura valenciana és monumental. Se va formar musicalment en Valéncia, Madrit i París. Sacerdot des de 1950, a l’any següent conseguí, per oposició, el càrrec d’organiste de la catedral de Valéncia i de la Real Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats. Són fonamentals els seus treballs de catalogació de fondos musicals i l’estudi i transcripció d’obres de polifonia religiosa del sigle XVII havent estudiat entre atres a Joan Cabanilles o Joan Batiste Comes. Igualment cal destacar la seua llabor de compositor i director, aixina com l’entrega i dedicació en tots els càrrecs que desempenyà a lo llarc de la seua vida, en el Conservatori, en l’Escolania, en la Coral Catedralícia… En el seu treball, la seua espenta i el seu caràcter varen conseguir molts dels reptes que ell se marcà a lo llarc de la seua vida i conseguí en vida el reconeiximent que es mereixia. Acadèmic de la RACV, de la de Belles Arts de Sant Carles, de Sant Jordi, membre del Patronat Nacional del Misteri d’Elig,…

Els seus estudis i investigacions musicals són coneguts i apreciats a nivell internacional. Quan complí els huitanta anys va rebre l’admiració i homenage del poble valencià. L’Institut Valencià de la Música que dirigia Inmaculada Tomás va editar un llibre en el seu homenage en el que colaboraren destacats musicòlecs, i es va celebrar un concert extraordinari en la catedral de Valéncia. Fill predilecte d’Oliva, l’Ajuntament de Valéncia el nomenà Fill Adoptiu en 2010.

Fon membre de la venerable associació cristiana Amunt el Cor, que va presidir un atre gran saderdot i gran valencià, mossén Josep Alminaya, que va traduir a la llengua valenciana el Missal i el Leccionari.

Com a president de Lo Rat Penat voldria destacar la seua valencianitat, un sentiment que D. José exteriorisava en quantes ocasions se presentava. Vicepresident de Lo Rat Penat, la Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes pert a u dels seus grans hòmens, u d’eixos grans personages que han forjat la trayectòria d’esta centenària institució cultural. En 2009, D. José Climent va rebre el nomenament de Prohom Valencià, la més alta distinció que concedix Lo Rat Penat i que reconeix els servicis prestats al Regne de Valéncia. La pinacoteca de Lo Rat Penat conta en un magnífic retrat de D. José Climent realisat pel pintor José A. Espinar. D. José fon membre de l’Honorable Consistori de Mantenedors dels Jocs Florals, i en diverses ocasions els seus treballs d’investigació foren premiats en este centenari certamen i posteriorment publicats.

 Nos deixa un gran llegat als valencians i un eixemple de vida.

El passat 9 d’Octubre, com fea tots els anys, i com a Canonge Prefecte de Música Sacra, va dirigir a la Coral Catedralícia en l’interpretació d’eixe magnífic Te Deum en llengua valenciana que ell va compondre per encàrrec de l’Ajuntament de Valéncia per a festejar en gran solemnitat tan important data. L’actual tripartit que governa la ciutat no volgué que entrara la Real Senyera de tots els valencians… pero eixe dia entrà l’històrica Senyera de Lo Rat Penat i les notes del Te Deum del pare Climent arribàrem al cors dels mils de valencians i valencianes que omplien la catedral… i arribaren fins al cel…

El cel des d’a on ara D. José gojarà  de la pau i de la glòria de Deu, i a qui li demanem que des d’allí nos ajude a continuar treballant per la nostra Pàtria Valenciana.

 

                                                           Enric Esteve i Mollà

                                                           President de Lo Rat Penat